دسته بندی پروژه های اجرایی نظام مهندسی خراسان رضوی

عنوان تعداد پروژه ها در حال اجرا تکمیل شده مشاهده
پروژه های مسکونی 3 3 --- لیست پروژه ها
پروژه های اداری 1 1 --- لیست پروژه ها
پروژه های تجاری 1 1 --- لیست پروژه ها