شرکت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی


اعضای هیئت مدیره دوره اول

محمدرضا رئیسی , امیر خوش اندام اصفهانی , حسن خورشیدی , شهریار رادمنش

علی اکبر مددی , رضا اسعدی , امیر حسنخانی


اعضای هیئت مدیره دوره دوم

حسن خورشیدی , امیر خوش اندام اصفهانی , مهدی دری , حسن پورحسینی , سعید علامه

علی اکبر مددی , فاطمه توئی مقدم , رضا اسعدی , مهدی بردباری

افتخارات و تقدیرنامه ها