شرکت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

چارت سازمانی

اعضای هیئت مدیره دوره اول

عضو هیئت مدیره :

محمدرضا رئیسی

امیر خوش اندام اصفهانی

اعضای هیئت مدیره دوره دوم

عضو هیئت مدیره :

حسن خورشیدی

افتخارات و تقدیرنامه ها