اطلاعیه مهم : مصوبه هیات مدیره درخصوص پروژه ی هاشمیه

مراحل انجام کار بیمه تامین اجتماعی

* ارایه ی مدارک به دفتر تعاونی شامل:

کپی پروانه اشتغال- کپی شناسنامه- کپی کارت ملی- کپی دفترچه بیمه- یک قطعه عکس.

* پس از پرکردن فرم معرفی و تعهدنامه و ثبت در دبیرخانه و امضا و مهر شرکت تعاونی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به همراه مدارک زیر به شعبه 2 بیمه ی تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

 

* ارایه ی مدارک به شعبه 2 تامین اجتماعی شامل:

اصل و کپی پروانه اشتغال- اصل و کپی ازتمام صفحات شناسنامه- اصل و کپی کارت ملی- کپی دفترچه بیمه- 2قطعه عکس- اصل وکپی شناسنامه ویک قطعه عکس از هر یک از اعضای خانواده- فرم جمع آوری سابقه.

 

مراحل انجام کار در شعبه 2:

1- گرفتن دستور ثبت پرونده از معاون اداری مالی ( اتاق66)

2- ثبت و دریافت شماره در دبیرخانه ی بیمه ی تامین اجتماعی ( اتاق 24)

3- بردن پرونده به قسمت نام نویسی (اتاق58-59)

4- دریافت فرم کمیسیون پزشکی از قسمت بیمه حرف و مشاغل آزاد، اختیاری و بیمه خاص

(اتاق 33 -> مسوول امور فنی28 -> رییس شعبه68 -> دبیرخانه24 )

 

الف- مراجعه به بیمارستان 17 شهریور و ارایه ی فرم کمیسیون و انجام آزمایشها و تعیین نوبت کمیسیون پزشکی

ب- ارایه ی نتیجه ی آزمایشها و دریافت جواب کمسیون در خیابان رضا، جنب مسجدالرضا (ع)

پ- ارایه ی اصل نتایج آزمایشها و فرم پاسخ کمیسیون پزشکی به شعبه ی 2 (قسمت بیمه حرف و مشاغل آزاد- اتاق33- سرکار خانم حقیقی)

ت- درخواست پرونده متقاضی از بایگانی توسط قسمت بیمه حرف و مشاغل آزاد

ث- ارایه ی پرونده به قسمت امور نام نویسی و حسابهای انفرادی اتاق50 ( آقای رمضانپور) جهت بررسی سابقه بیمه ای (کمتر از 5سال یا بیشتر از 5سال) به منظور تعیین حداقل یا حداکثر میزان دستمزد جهت دریافت حق بیمه مربوط به آن.

ج- ارایه ی فرم تاییدیه سنوات به تعاونی نظام مهندسی جهت تعیین مبلغ حق بیمه سه ماهه

چ- فرستادن لیست حق بیمه مربوطه به تامین اجتماعی توسط تعاونی

ح- مراجعه به شعبه 2 تامین اجتماعی برای دریافت دفترچه بیمه

* نشانی شعبه 2 بیمه تامین اجتماعی: عشرت آباد- روبروی پمپ بنزین سابق

مشاهده 15064 مرتبه
مجموعه های بیشتر: بیمه شبنم »

kart kadamat  tnmsco tnmsco tnmscologorequest