کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک . ژوزف رو
محبوبیت نزد افکار عمومی ، بزرگترین ثروت برای هر آدمی است . حکیم ارد بزرگ
با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی . ژرژهربرت
سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست . رنان
خویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم . حکیم ارد بزرگ
فقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ...... کریستیان بوبن
آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردریش نیچه
آرزوهای اُرُد ، با شکوه سرزمین مادری اش ایران ، به پایان می رسد . حکیم ارد بزرگ
اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی . ژوبر
از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. کنفسیوس
باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست . حکیم ارد بزرگ
کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکور
مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا
دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد . حکیم ارد بزرگ
انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسکیو
زمانی‌ که‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نیستم‌ فقر و تنگدستی‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ کنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌. بوستر
کتاب ها ، بخشی از راز مهر گذشتگان ، برای آیندگان هستند . حکیم ارد بزرگ
برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک
با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید . زنون
تنم را با شمشیر پاره پاره کن ، اما دلم را میازار . حکیم ارد بزرگ
هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوته
سرپرست وراج ، شایسته پیشوایی نیست . حکیم ارد بزرگ
نفرین ابدی بر کسانی که ، تیشه به ریشه همبستگی ایرانیان می زنند . حکیم ارد بزرگ
برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای. دالای لاما
موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است. لائو تزو
مردمداری ، بهترین خوی دولتمردان نیک است . حکیم ارد بزرگ
آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد . حکیم ارد بزرگ
برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم . سیسرون
حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . گاندی
با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید . گوته
اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . حکیم ارد بزرگ
بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم . آنتونی رابینز
با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بیندیش . نیچه
با بازگویی رخدادهای بد زندگی ، خویش را نیازاریم . حکیم ارد بزرگ
آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند . گوته
هیچکس بدبخت تراز کسی نیست که همیشه خوشبخت است . هلندی
اینترنت ، دستگاه شتاب دهنده شکوفایی اندیشه آدمیان است . حکیم ارد بزرگ
تواضع بیجا آخرین حد تکبر است . لابرویر
هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند . گوته
فزون خواهی ، برای داشته های ما زیانبار است . حکیم ارد بزرگ
براستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستند ، زیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند . ژان یل توله
کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک . ژوزف رو
محبوبیت نزد افکار عمومی ، بزرگترین ثروت برای هر آدمی است . حکیم ارد بزرگ
با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی . ژرژهربرت
سعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست . رنان
خویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم . حکیم ارد بزرگ
فقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ... کریستیان بوبن
آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردریش نیچه
آرزوهای اُرُد ، با شکوه سرزمین مادری اش ایران ، به پایان می رسد . حکیم ارد بزرگ
اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی . ژوبر
از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. کنفسیوس
باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست . حکیم ارد بزرگ
کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکور
مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترا
دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد . حکیم ارد بزرگ
انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسکیو
کتاب ها ، بخشی از راز مهر گذشتگان ، برای آیندگان هستند . حکیم ارد بزرگ
با تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید . زنونبرای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک
تنم را با شمشیر پاره پاره کن ، اما دلم را میازار . حکیم ارد بزرگ
هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوته
  

پیوند ها

001 03001 02001 01

001 04vaspari

 

 

جالب و خواندنی

whytired

معرفی آثار تاریخی ایران

mollasadra

tabligh

tabligh

tabligh

tabligh

tablighshbnam